Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

[Drabble]


Title:

Pairing: WonKyu

Rating: PG 13

Category: Fluff (maybe)

Summary: Siwon forgot very important anniversary. How will Kyuhyun feel? Tiếp tục đọc

Categories: Drabble | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.